Πακέτα εργασίας & Παραδοτέα

Η συγκεκριμένη Πράξη εμπεριέχει 6 πακέτα εργασίας:

Πακέτο Εργασίας 1: Διαχείριση και συντονισμός έργου

Το ΠΕ1 συμπίπτει με όλη τη διάρκεια εξέλιξης του έργου και επικεντρώνεται στη διαχείριση και το συντονισμό του έργου συνολικά, καθώς επίσης και των δράσεων που υλοποιεί ο κάθε δικαιούχος ξεχωριστά. Αφορά στο συντονισμό των κοινών προσπαθειών των συμμετεχόντων φορέων με στόχο την επιτυχή εκτέλεση των προβλεπόμενων εργασιών.

Παραδοτέα Π.Ε. 1:

 • Διαχείριση & συντονισμός δραστηριοτήτων έργου
 • Συναντήσεις εταίρων
 • Εξακρίβωση δαπανών

Πακέτο Εργασίας 2: Δημοσιότητα και πληροφόρηση

Το ΠΕ2 αφορά στις δράσεις δημοσιότητας και πληροφόρησης του έργου και του Προγράμματος. Κατά τη διάρκεια του έργου όλοι οι δικαιούχοι θα αναλάβουν τη διοργάνωση ημερίδας (συνολικά θα πραγματοποιηθούν 2 στην Ελλάδα και 2 στην Κύπρο) και επιπλέον, θα αναπτυχθεί υλικό προώθησης και δημοσιότητας με στόχο την προβολή του έργου στο ευρύ κοινό.

Παραδοτέα Π.Ε. 2:

 • Διοργάνωση ημερίδων προβολής του έργου και ενημέρωσης του κοινού πάνω σε θέματα ανακύκλωσης για την προώθηση περιβαλλοντικής συνείδησης
 • Προώθηση αποτελεσμάτων του έργου στο ευρύ κοινό
 • Σχεδιασμός, ανάπτυξη & συντήρηση της ιστοσελίδας του InterRecycle
 • Ανάπτυξη προωθητικού υλικού και δημοσιότητας (όπως ενημερωτικά φυλλάδια, αφίσες και αναμνηστικά)
 • Επιστημονικές δημοσιεύσεις και συμμετοχή σε επιστημονικά συνέδρια από τα ερευνητικά ινστιτούτα (ΙΤΕ και ΕΙΠΛ)

Πακέτο Εργασίας 3: Μελέτη εφαρμογής και στάθμιση απαιτήσεων συστήματος

Το ΠΕ3 επικεντρώνεται στην ανάλυση των απαιτήσεων της κάθε βιομηχανικής εγκατάστασης και στις προδιαγραφές του συστήματος ρομποτικής διαλογής. Το ΙΤΕ θα πραγματοποιήσει την ανάλυση των απαιτήσεων του κάθε συστήματος ώστε να προσδιοριστούν τα ακριβή χαρακτηριστικά του. Το συγκεκριμένο πακέτο αφορά επίσης στην προμήθεια όλων των επιμέρους μονάδων που απαιτούνται για τη δημιουργία ενός πρωτότυπου συστήματος ρομποτικής διαλογής απορριμμάτων αλλά και τον έλεγχο αυτού του εξοπλισμού.

Παραδοτέα Π.Ε. 3:

 • Μελέτη των πρακτικών αναγκών και των προβλημάτων του κάθε φορέα-χρήστη (ΕΣΔΑΚ, Green Dot)
 • Ανάλυση των απαιτήσεων του συστήματος και δημιουργία σεναρίων προσομοίωσης στο ρομπότ
 • Προμήθεια εξοπλισμού για τη δημιουργία πιλοτικής μονάδας ρομποτικής διαλογής ανακυκλώσιμων απορριμμάτων
 • Αρχική πρότυπη εγκατάσταση εξοπλισμού στο ΙΤΕ για την εξέταση βασικών σεναρίων προσομοίωσης των συνθηκών λειτουργίας στα εργοστάσια
 • Επίβλεψη ορθής προμήθειας και εγκατάστασης των ρομποτικών συστημάτων
 • Προγραμματισμός αναγκαίων συντηρήσεων και αναβαθμίσεων

Πακέτο Εργασίας 4: Ανάπτυξη και ολοκλήρωση μονάδων

Το ΠΕ4 συνδέεται με το σχεδιασμό και την ανάπτυξη του οπτικού και του ρομποτικού συστήματος και ακόμα, με την βελτιστοποίηση των επιμέρους μονάδων του ρομποτικού συστήματος. Για την αναγνώριση αντικειμένων από κινούμενο ιμάντα, το ΙΤΕ θα μελετήσει την οπτική τεχνολογία αναγνώρισης που θα λειτουργήσει στο χώρο εγκατάστασης του ρομποτικού συστήματος στη Green Dot και τη φασματική που θα λειτουργήσει στον ΕΣΔΑΚ. Επιπλέον, θα συνεργαστεί με τους φορείς-χρήστες (ΕΣΔΑΚ και Green Dot) ώστε να προσδιοριστούν οι λεπτομέρειες λειτουργίας του εξοπλισμού στις βιομηχανικές μονάδες και θα εγκαταστήσει το λογισμικό ελέγχου του συνολικού συστήματος.

Παραδοτέα Π.Ε. 4:

 • Σχεδιασμός και ανάπτυξη οπτικού συστήματος αναγνώρισης αντικειμένων
 • Συλλογή μεγάλου όγκου δεδομένων για την εκπαίδευση νευρωνικού δικτύου μηχανικής όρασης με τεχνικές βαθιάς μάθησης (deep learning)
 • Ανάπτυξη υπερφασματικής απεικόνισης των απορριμμάτων για την αναγνώριση και κατηγοριοποίησή τους ανά τύπο υλικού
 • Συνολική μελέτη για τα είδη των ανακυκλώσιμων υλικών που πρέπει να ταξινομηθούν στο κάθε βιομηχανικό περιβάλλον διαλογής απορριμμάτων
 • Ανάπτυξη ευέλικτου σπονδυλωτού ρομποτικού συστήματος
 • Εγκατάσταση λογισμικού ελέγχου του συνολικού συστήματος
 • Ανάπτυξη και βελτιστοποίηση των διαφοροποιημένων εκδόσεων λογισμικού που θα ελέγχει τη λειτουργία του συνολικού συστήματος

Πακέτο Εργασίας 5: Πιλοτική Εφαρμογή: έλεγχος και αξιολόγηση

Το Πακέτο 5 αφορά στην πιλοτική εφαρμογή του συστήματος InterRecycle τόσο στην κυπριακή όσο και στην ελληνική επικράτεια. Το ΙΤΕ θα συμμετέχει ενεργά στο στήσιμο της πιλοτικής εφαρμογής και επίσης, θα παρακολουθεί συστηματικά την λειτουργία του προκειμένου να προσδιοριστούν οι παράμετροι που θα βελτιώσουν τη λειτουργία του ρομποτικού συστήματος.

Παραδοτέα Π.Ε. 5:

 • Ανάπτυξη του συστήματος InterRecycle στις εγκαταστάσεις της Green Dot και του ΕΣΔΑΚ
 • Εγκατάσταση συστήματος μηχανικής όρασης στον εξοπλισμό της Green Dot
 • Εκπαίδευση συστήματος πάνω στα δεδομένα που συλλέχθηκαν
 • Συστηματική παρακολούθηση λειτουργίας ρομποτικού διαχωριστή
 • Διαμόρφωση δεικτών για την αξιολόγηση της λειτουργικότητας του συστήματος
 • Συνεχής αξιολόγηση και βελτιστοποίηση εγκατεστημένων ρομποτικών συστημάτων διαλογής ανακυκλώσιμων υλικών που εγκαταστάθηκαν στην κυπριακή και ελληνική επικράτεια
 • Ανάπτυξη συστήματος διεπαφής και εγχειριδίου χρήσης του ρομποτικού συστήματος
 • Εκπαίδευση εργαζομένων στη χρήση και λειτουργία του συστήματος

Πακέτο Εργασίας 6: Μεγιστοποίηση κοινωνικής ανταποδοτικότητας και βιωσιμότητα της εφαρμογής

Στα πλαίσια του ΠΕ6 θα πραγματοποιηθεί από το ΕΙΠΛ μία μελέτη κοινωνικής ανταποδοτικότητας του συστήματος. Θα προσδιοριστούν τα κριτήρια αξιολόγησης της κοινωνικής ανταποδοτικότητας του έργου προς το περιβάλλον, την κοινωνία και την οικονομία της Ελλάδας και της Κύπρου. Θα αναπτυχθεί τέλος μία στρατηγική για την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του έργου και τη μεγιστοποίηση της διάρκειας λειτουργίας των ρομποτικών συστημάτων που αναπτύχθηκαν.

Παραδοτέα Π.Ε. 6:

 • Προσδιορισμός κριτηρίων αξιολόγησης κοινωνικής ανταποδοτικότητας
 • Μελέτη θεμάτων όπως της διεύρυνσης της εμβέλειας συλλογής ανακυκλώσιμων, του ρόλου της ορθής συμμετοχής των κατοίκων στις διαδικασίες ανακύκλωσης
 • Επίτευξη σημαντικών τεχνολογικών επιτευγμάτων που θα είναι άμεσα αξιοποιήσιμα με σημαντικό διεθνή αντίκτυπο
 • Ανάπτυξη στρατηγικής αξιοποίησης των αποτελεσμάτων του έργου και βιωσιμότητας του συστήματος