Πλαίσιο

Η πράξη InterRecycle, με πλήρη τίτλο “Ρομποτικό Σύστημα Ταχείας Διαλογής για την Ενίσχυση των Διαπεριφερειακών Δραστηριοτήτων Ανακύκλωσης Ελλάδας και Κύπρου”, υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A “Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020” και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Τ.Π.Α.) και από Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου.