Στόχοι

H πράξη αυτή προωθεί τη χρήση έξυπνων ρομποτικών συστημάτων που αυτοματοποιούν την διαδικασία διαλογής/ταξινόμησης ανακυκλώσιμων, ώστε να ενισχυθεί η παραγωγικότητα των βιομηχανικών μονάδων ανάκτησης υλικών, οι οποίες μέχρι στιγμής βασίζονται κατά κύριο λόγο στη χειροδιαλογή.

Συγκεκριμένα, η πράξη InterRecycle στοχεύει να αυξήσει:

  • την ταχύτητα επεξεργασίας των ανακυκλώσιμων απορριμμάτων
  • την εμβέλεια δράσης των φορέων συλλογής και διαλογής ανακυκλώσιμων απορριμμάτων
  • την καθαρότητα των ανακτώμενων υλικών
  • την δυνατότητα διάθεσης τους στην αγορά προς όφελος των δημοτικών αρχών και των πολιτών

Επίσης, η πράξη περιλαμβάνει δράσεις που μεγιστοποιούν τα κοινωνικά, περιβαλλοντικά και οικονομικά οφέλη που προκύπτουν από την εκτέλεση του έργου μέσα από τη συνεχή και συστηματική μελέτη των δεικτών κοινωνικής ανταποδοτικότητας των προβλεπόμενων επενδύσεων και τη μέτρηση αξιών που δεν αντικατοπτρίζονται στις παραδοσιακές οικονομικές καταστάσεις (π.χ. κοινωνικοί, αναπτυξιακοί, περιβαλλοντικοί παράγοντες).